مسابقه پاريس سن ژرمن و اينتر با برد پاريسي ها به اتمام رسيد